The Poornaprajna Samshodhana Mandiram has been conducting study and research in the area of Sanskrit Shastras since 1994 with the recognition of Rashtriya Sanskrit Samsthan, Deemed University, HRD Govt of India. The Students who have passed their Vidwat or Acharya or MA (Sanskrit) course (with 55% and above) can receive applications from Rashtriya Sanskrit Samsthan in the month of March every year. Candidates who have successfully completed entrance examination organized by RSkS, New Delhi may join here as research fellow. Vidya Varidhi (Ph.D) fellows will get Rs 8000/- fellowship every month for the period of 3 years .

VIDYAVARIDHI (Ph.D.) STUDENT'S LIST AND THEIR SUBJECT OF YEAR WISE

 Vidyavaridhi(Ph.D.) Students and their subject of 2008-2010 – Batch : V (31.8.2008 to 30.8.2010)
 • Name of the Student
 • Ganapati Bhat
  (8971145225)
 • HP Nagaraj
  (65974771)
 • Subject
 • Sri Madhvacharya virachita Tantrasarasangrahasya Vyakhyayah Sri Venkatanarasimha virachitayah Tantrasavivrteh Savimarsham Sampadanam
 • Sri Vyasatirtha-virachita Chandogyopanishad-bhashya-teeka
 • Guide
 • Dr. Shankaranarayana Adiga
 • Dr. A. Haridas Bhat
 Vidyavaridhi (Ph.D.) Students and their subject of 2010-2012 – Batch : VI (11.01.2010 to 10.01.2012)
 • Name of the Student
 • Venkatesha Kulkarni
  (07396941923)
 • K. Krishnaraja Bhat
  (9986550610)
 • R.G. Dheerendra
  (9482010162)
 • G.K. Satyamurthy
  (9986684585)
 • R.V. Nagasampige
  (9480431318)
 • Sunil K.S.
  (9886260662)
 • Vyasamuni D.N.
  (9342527776)
 • V.K. Rajagopal Upadhyaya
  (9480640060)
 • Subject
 • Dvadashadhyayam Vidhishadvidhyamavalmbya poorvottarapakshachintanam
 • Ishanagurudeva Mishra-krtayah Mahabharata-virata-udyogaparva-vyakhyah pathasameekshatmakam sampadanam
 • Chhlari Narasimhachrya-krtayah Karmanirnaya-teeka-gudhabhavartha-panchikayah Pathasameekshatmakam sampadanam
 • Sumatindratirtha-virachitaya Rgbhashya-teeka-Bhavaratnakoshakhya-tippanyah savimarsham sampadanam
 • Ayi Narasimhacharya-krta-Brahmasutra-prabandhasya Pathasameekshatmakam sampadanam
 • Sri Vijayindratirtha-krta-Pramanalakshana-Bhavavarnana-tippanyah Pathasameekshatmakam sampadanam
 • Sri Lakshminatha-krta-Tatparyachandrika-tippanyah Avashishtabhagasya Pathasameekshatmakam sampadanam
 • Narayana Panditacharya-pranita-Yogadipikakhya-Tantragranthasya savimarsham adhyayanam
 • Guide
 • Vidwan Devaddata Patil, Pune & Dr. A.V. Nagasampige
 • Dr. Tirumala Kulkarni
 • Prof. A. Haridasa Bhat
 • Dr. H. Satyanarayanacharya
 • Dr. Ranganatha Katti
 • Prof. A. Haridasa Bhat
 • Dr. Tirumala Kulkarni
 • Dr. H. Satyanarayanacharya
Vidyavaridhi (Ph.D.) Students and their subject of 2011-2013 – Batch : VII (01.01.2011 to 01.01.2013)
 • Name of the Student
 • Jyothikrishna M
  (07396941923)
 • L Sudheendra
  (9986584164)
 • Krishna K.V.
  (9845113545)
 • Gururaj
  (9844286191)
 • K Ramachandra
  (9449081309)
 • Srikanta M. Satenahalli
  (9535172930)
 • Ranganatha Ganachari
  (9370040776)
 • Jagannatha B.
  (8147519503)
 • Chidambar Kulkarni
  (9449331432)
 • Srinidhi A.
  (9964893830)
 • Srinivasakumar N. Acharya
  (9986085634)
 • Subject
 • Sri Vadiraja-pranita-rukminishavijaye Dvaitavedantanam sameekshanam
 • Pratyaksha-chintamanyaloka-rahasyasya vimarshatmakam sampadanam adhyayanam
 • Prabhavyakhya-samvalitayah Pancharatnakrteh pathasameekshatmakam sampadanam
 • Sutrarthasangrahasya savimarsham sampadanam pathasameekshatmakam sampadanam
 • Angla-Samskrta-yantrikanuvadah
 • Raghunatha Bhupaliya vyakhyanasya Sri Sudhindratirtha-virachitasya Sahityasamrajyasya sameekshatmakam sampadanam adhyayanam cha
 • Dvaita Vedante Poorva-meemamsa-prameyasarah
 • Sri Chennakeshavacharya-virachitayah Pramanalakshana-Nyayakalpalatamanjaryah sampadanam adhyayanam cha
 • Madhuranatha-tarkavageeshasya Tattvachintamanyalokarahasyasya sampadanam adhyayanam cha (Anumanakhandamatram)
 • Vaidyanatha-virachitayah Kuvalayananda-vyakhyayah ‘Alankarachandrikayah’ vimarshatmakam adhyayan sampadanam cha.
 • Madhuranatha-tarkavageeshasya Tattvachintamanyalokarahasyasya sampadanam adhyayanam cha (Anumanakhandamatram)
 • Guide
 • Prof. A Haridasa Bhat
 • Prof. Haridasa Bhat
 • Dr. K Shankaranarayana Adiga
 • Dr. Ranganatha Katti
 • Dr. Tirumala Kulkarni
 • Dr. H Satyanarayanacharya
 • Dr. H Satyanarayanacharya
 • Dr. Tirumala Kulkarni
 • Prof. D Prahladachar
 • Prof. D Prahladachar
 • Prof. D Prahladachar
Vidyavaridhi (Ph.D.) Students and their subject of 2011-2013 – Batch : VIII (09.12.2011 to 08.12.2013)
 • Name of the Student
 • BS Hayavadana
  (8892264685)
 • Shobha G.S.
  (9449929964)
 • Gopalakrishna E.
  (9481033834)
 • Taluru Uddharu Madhava Rao
  (09346877623)
 • Manjunatha R. Bhat
  (9480205088)
 • Sriramavitthalacharya
  (9620916041)
 • G.P. Nagaraj
  (9449814944)
 • Sagri Anandatirtha Upadhyaya
  (9743449915)
 • Srinivasa G. Navalgund
  (9886172150)
 • K.V. Shankaranarayana Bhat
  (9964372431)
 • Raghavendra
  (9480258865)
 • Udayana Hegde
  (9481026366)
 • Subject
 • Sri Krishnacharyakrta-mahaitareya-khandarthasya samshodhanam vimarshatmakam adhyayanam cha
 • Sri Vedantadeshika-stotrakavyeshu Vedanta-tatvanama chhandasam cha sameekshanam
 • Tritiyadhyaya(sadhanadhyaya) Brahmasutra-prameyanam Srimad Bhagavate anusandhanam
 • Upalabdhebhyah Puranebhyah Agamebhyashcha Madhvacharyodahrtapramanam sameeksha.
 • Sevantikaparinaya-natakasya sameekshanam
 • Bhagavata-tatparyanirnaya-vyakhyayah Prameyamanimalayah vimarshatmakam sampadanam adhyayanam cha
 • Hulmani Narasimhacharya-rachita-Sri Venkateshamahatmya- kalyanakandadeepasya pathasameekshatmakam sampadanam adhyayanam cha
 • Srinivasacharya-virachitasya Srimad Bhagavata-tatparyanirnaya- prakashasya pathasameekshatmakam sampadanam
 • Goodha-krtayah Sri Vishnutattva-vinirnaya-teeka-tippanyah pathasameekshatmakam sampadanam adhyayanam cha
 • Vadiraja-virachitanai Stotrani – Ekam vimarshatmaka adhyayanam
 • Bharatiya-jyotis-shastre Prashna-shastrasya pramukhyam
 • Deva-krta-dhatupathasya sameekshatmakam adhyayanam
 • Guide
 • Dr. AV Nagasampige
 • Dr. Ranganatha Katti
 • Dr. K. Shankaranarayana Adiga
 • Dr. Srinivasa Varakhedi
 • Dr. K. Shankaranarayana Adiga
 • Dr. AV Nagasampige
 • Dr. A.V. Nagasampige
 • Dr. A.V. Nagasampige
 • Dr. A.V. Nagasampige
 • Dr. Srinivasa Varakhedi
 • Dr. H. Satyanarayanacharya
 • Dr. R. Ganesha & Dr. Chandrashekhar Bhat
  (Date of approval 15.03.2012 to 14.03.2014)
Vidyavaridhi (Ph.D.) Students and their subject of 2013-2015 – Batch : IX (11.01.2013 to 10.01.2015)
 • Name of the Student
 • Bheemasena G. Guttal
  (9964257163)
 • G.G. Sridhar Rao
  (9916084180)
 • Anantakrishan Upparna K
  (9945175791)
 • V. Raghuttama
  (9035443101)
 • Vivekananda Upadhyaya
  (9844550110)
 • Veerabhadrayya S. Tandur
  (9035651730)
 • !-- Cell #4 -->
 • Satish M.R.
  (07204704945)
 • Ananda C.R.
  (8722481731)
 • T. Raghavendra
  (9480562799)
 • Subject
 • Paramanvarambhavada-vimarshan
 • Sri Sudhindratirtha-virachita-Subhadraparinaya-natakasya vimarshatmakam adhyayanam
 • Ayi Narahari Acharya-virachitayah Srimad Bhagavadgita-vyakhyayah sampadanam
 • Uddhava-gitayah Bhagavadgitayashcha Toulanikam adhyayanam
 • Madhvaramayanam – Ekam sameekshatmakam adhyayanam
 • H.V. Nagaraja Mahodayasyena virachita-grantheshu samajikadrshtih
 • Mahamahopadhya Ranganatha-Sharma-pranita-granthanam sameeksha
 • Madhyamika-stariya-chatranam Samskrtopalabdhou sampreshanakoushalasya prabhavah
 • Yadavabhyudaya-Sri Krishnavilasa mahakavyayoh tulanatmakam adhyayanam
 • Guide
 • Dr. AV Nagasampige
 • Dr. Tirumala Kulkarni
 • Dr. K. Shankaranarayana Adiga
 • Dr. Ranganatha Katti
 • Dr. A.V. Nagasampige
  Co-guide : Dr. Srinivasa Varakhedi
 • Dr. H. Satyanarayanacharya
 • Dr. K. Shankaranarayana Adiga
 • Dr. A.V. Nagasampige
  Co-guide : Dr. Prahlad R. Joshi
 • Dr. Ranganatha Katti
Vidyavaridhi (Ph.D.) Students and their subject of 2014-2016 – Batch : X (23.01.2014 to 22.01.2016)
 • Name of the Student
 • Venkataramana Upadhyaya
  (9900518700)
 • HB Anil
  (9343008388)
 • Venkatanarasimhacharya
  (9886296093)
 • Gururajacharya Kulkarni
  (9483637702)
 • Ananta Sharma B
  (9686847858)
 • Suneesh Kumar TK
  (9035195170)
 • K Raghavendra Rao
  (9059150862)
 • Subject
 • Sri Vidyadhiraja-krtasya Vishusahasranamastotra-vyakhyanasya vimarshatmakam sampadanam, evam aprakashita-madhva-talapatranam sameekshanam cha
 • Nyaya-Bouddhadarshanayoh Anumanasvarupavimarshah
 • Bharata Srinivasacharya-krtasya Bhagavata-tatparya prakashasya sampadanam adhyayana cha
 • Vividhadarshaneshu lin-arthasvarupavimarshah (vidhisvarupavimarshah)
 • Vedantaparibhashayah vyakhyananam sameekshanam
 • Karnatak-rajye Samskrtonnatou Samskrtabharatyah yogadanasya adhyayan
 • Sri Vishvapatitirthiya-Padarthaprakasha-vyakhyanasahit-Sri Rajarajeshwaratirtha-virachita Ramasandeshakavyasya savimarsham sampadanam adhyayanam cha
 • Guide
 • Dr. AV Nagasampige
 • Dr. AV Nagasampige
 • Dr. Ranganatha Katti
 • Dr. Ranganatha Katti
 • Dr. K Shankaranarayana Adiga
 • Dr. Tirumala Kulkarni
 • Dr. Tirumala Kulkarni
Vidyavaridhi (Ph.D.) Students and their subject of 2015-2017 – Batch : XI (31.03.2015 to 30.03.2018)
 • Name of the Student
 • Krishna Nagasampige
 • BS Narasimhayya
 • Santosh
 • Jayatirtha Nayakal
 • Subject
 • Nyayanaye Vedanteshu cha ayathartha-yatharthakhyayoh taulanikam adhyayanam.
 • Mahakavi Bhasa-virachita-rupakeshu Purushartha-chatushtayasya Sameekshatmakam adhyayanam.
 • Mahakavi Banabhatta-virachita-kadambaryam vidyamana-samajika-moulyanam sameekshatmakam adhyayanam.
 • Sri Galagali Ramacharya-krtinam vimarshatmakam adhyayanam.
 • Guide
 • Dr. K Shankaranarayana Adiga
 • Dr. K Shankaranarayana Adiga
 • Dr. Ranganatha Katti
 • Dr. AV NAgasampige
Vidyavaridhi (Ph.D.) Students and their subject of 2015-2017 – Batch : XII (31.03.2015 to 30.03.2018)
 • Name of the Student
 • Shiva Guhan S.
 • Kartikeya G.
 • M.S. Raghavendra Prabhu
 • Harsha K.Y.
 • P. Ramesha
 • Vinod G. Baragi
 • Subject
 • Vaiyakarana-siddhantakoumudyah Sukhabodhini-vyakhyayah Krdantaprakaranasya Pathasameekshatmakam Sampadanm Adhyayanam ca.
 • Shabdakoumudi-(Hal-sandhitah Samasashrayavidhiprakarana paryantam)Pathasameekshatmakam Sampadanm Adhyayanam ca.
 • Bhagavate Bhedasvarupavimarshah
 • Narayanapriya Yati virachitasya ‘Kaivalyadeepikasnehah’ ityakhyasya granthasya Sampadanam Adhyayanam ca.
 • Tattvarthadeepika-Neelakanthaprakashikayoh Tulanatmakam Adhyayanam ca.
 • Krishnanubhuti Virachitasya ‘Shastrasangrahah’ - ityakhyasya granthasya Sampadanam Adhyayanam ca.
 • Guide
 • Dr. A.V. Nagasampige
 • Dr. A.V. Nagasampige
 • Dr. Ranganatha Katti
 • Dr. AV NAgasampige
 • Dr. Shankaranarayana Adiga
 • Dr. AV NAgasampige

CLICK HERE TO DOWNLOAD VIDYAVARIDHI AWARDEE LIST

Like our page

Follow Us

Watch Us

TOP